Remarks on Deportation Warnings / Hinweise bei Abschiebewarnungen

Scroll down for German and English version.

در خصوص اخبار مربوط به دیپورت‌ها به افغانستان، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

 • لطفاً آرامش خود را حفظ کنید!شورای پناهجویان بایرن (Bayerische Flüchtlingsrat e.V) در متنی به زبان آلمانی، اطلاعاتی منتشر کرده مبنی بر این‌که چه کسانی در خطر دیپورت قرار دارند و چه کسانی در امانند. برای درسترسی و مطالعه همگان، بهتر است این متن در آرامش بازنشر داده شود. این اطلاعات به زبان‌های دری و پشتون نیز در دسترس‌اند.
 • (متن قدیمی است، اما اطلاعات کلی آن همچنان به روز است و خواندن آن توصیه می‌شود.)
 • لطفاً توجه کنید که تعداد افراد دیپورت شده و در معرض خطر دیپورت در هر پرواز به افغانستان، به نسبت کل پناهجویان افغان هنوز بسیار ناچیز است.
 • پیشنهاد ما به شما، مراجعه به موقع به نهادهای مشاوره پناهجویی قبل از زمان مصاحبه بامف و یا قبل از زمان دادگاه و مشورت گرفتن از آنان در مورد روند پناهندگی خود است. گرفتن مشاوره درست و از نهادهای معتبر و یا وکلای قابل اطمینان، به شما کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در این مصاحبه‌های سرنوشت ساز حاضر شوید و شانس قبولی پناهندگی خود را افزایش دهید.
 • (ویدئویی کوتاه به زبان‌های پشتو، دری و فارسی درباره چگونگی روند پناهجویی با محوریت «مصاحبه»(.
 • تا به حال تنها مردان جوان و مجردی که پرونده پناهدگی آن‌ها بسته شده و دولدونگ (Duldung) گرفته‌اند، در معرض این دیپورت‌ها قرار داشتند. هنوز هیچ خبری از دیپورت افراد به اصطلاح “آسیب پذیر” مانند خانواده‌ھا، زنان مجرد و یا افراد مسن گزارش نشده است .
 • در صورتی که پرونده پناهندگی شما چه در بامف (BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (اداره مهاجرت و پناهندگی)) و چه در مرحله دادگاه هنوز باز و در جریان است، خطر دیپورت شما را تهدید نمی‌کند.
 • چه شک دارید شما یا فرد دیگری در معرض خطر دییورت هستید، و یا مطمئین هستید و دنبال کمک می گردید، به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره حقوقی در درسترس مراجعه کنید. ما با هم در ارتباطیم و در صورت امکان هماهنگ و به سرعت وارد عمل می شویم.
 • (لیست مراکز مشاوره حقوقی زاکسن به زبان انگلیسی)
 • اگر شما اطلاعاتی از افرادی که در حال حاضر در بازداشت (موقت) پلیس یا در زندان به سر می‌برند دارید، لطفاً به تیم روابط عمومیشورای پناهندگان زاکسن (۰۳۵۱۳۳۲۲۵۲۳۵ // pr@sfrev.de) اطلاع دهید. همینطور در صورت داشتن هر گونه اطلاعاتی در مورد هر یک از افراد بازگردانده شده، پس از هر دیپورت هم لطفاً با ما تماس بگیرید.

//////

Whenever there is a deportation warning circling around, please pay attention to the points below:

 • Please remain calm and considerateBavarian Refugee Councillisted who might be affected and who is not. This information (German), if given, should be forwarded in a calm and fact-based way. The information can be read in Dari and Pashto They are very good and shall be handed out in every case.
 • Please note that the number of deportees and whoever is affected by those deportations compared to the number of Afghan asylum seekers is insignificant.
 • We advise you to find asylum counseling centers close by and to seek consultation on your asylum procedure before your BAMF interview or the court hearing date. Consultations with credible counseling centers and reliable lawyers can help you to be better prepared for your decisive interviews and will increase your chances in the asylum procedure/on getting asylum.
 • (A short video on asylum procedure – The Hearing – in Pashto, Dari and Farsi.)
 • So far deportees to Afghanistan were single, young men whose asylum cases were closed and had Duldung statuses. There was no report on deportation to Afghanistan of vulnerable groups like families, single women or elderlies.
 • People whose asylum requests are still open and in process in BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge or at the court) are not threatened by deportations to Afghanistan.
 • In case you are not sure if you or somebody else is affected or you are sure that you or somebody else is affected and you still need support, turn to your next legal advice center. We are connected and might act mutually and quickly.
 • (List of centers for legal advice in Saxony in English)
 • In case you’ve got information on people who are in detention or police custody already, inform SFR’s public relations team(0351 33 22 52 35 // pr@sfrev.de). In case you’ve got information on deportees after each deportations, please contact us as well.

//////

Immer dann wenn vor Abschiebungen gewarnt wird, sollten folgende Punkte im Hinterkopf behalten werden:

 • Keine Panik verbreiten! Der Bayerische FlüchtingsratV. hat aufgelistet, wer potentiell betroffen ist und wer nicht. Diese Information, wenn es gegeben ist, ruhig und sachlich weitertragen. Die Infos sind auch auf Dari und Paschtu einzusehen. Diese sind sehr gut und sollten immer mitgegeben werden!
 • Bitte beachten, dass die Zahl Abzuschiebender im Vergleich zur Gesamtzahl afghanischer Geflüchteter gering ist.
 • Solltet ihr euch unsicher sein, ob ihr oder jemand anderes betroffen ist oder ihr seid euch sicher, dass ihr oder jemand anderes betroffen ist und ihr benötigt noch Unterstützung, dann wendet euch an die nächstgelegene Asylberatungsstelle. Um Abschiebungen langfristig vorzubeugen, sollte die Anhörung dort bereits vorbereitet werden. Die Chancen auf eine positive Entscheidung nach dem wichtigen Interview werden dadurch erhöht. Die Asylberatungsstellen sind miteinander vernetzt und können sich recht schnell kurzschließen.
 • Bisher waren die nach Afghanistan Abgeschobenen ledige, junge Männer in der Duldung, das heißt, mit abgelehntem Asylantrag. Familien, alleinstehende Frauen und ältere Menschen wurden bisher nicht abgeschoben.
 • Menschen, deren Asylanträge bisher nicht beim BAMF entschieden wurde, sind nicht von Abschiebungen nach Afghanistan bedroht.
 • Falls ihr euch nicht sicher seid ob ihr oder jemand anderes betroffen ist und ihr benötigt Unterstützung wendet euch an die nächste Asylberatungsstelle. Sie sind miteinander vernetzt und können im Zweifelsfall gemeinsam und schnell agieren. (Liste der lokalen Asylberatungsstellen in Sachsen)
 • Solltet ihr Informationen haben über Menschen die gegebenenfalls bereits in Abschiebehaft oder Polizeigewahrsam wurden, informiert die Öffentlichkeitsarbeit des Sächsischen Flüchtlingsrats (0351 33 22 52 35 // pr@sfrev.de) . Solltet ihr Informationen zu Abgeschobenen haben, dann kontaktiert sie bitte ebenso.
Teile diesen Beitrag: